چرا نباید هنگام برخاست و فرود هواپیما از تلفن همراه استفاده نکنیم؟

چرا نباید هنگام برخاست و فرود هواپیما از تلفن همراه استفاده نکنیم؟

بهترین شهرهای قربس: اییا ناپا، لیماسول، پافوس، نیکوزیا

بهترین شهرهای قربس: اییا ناپا، لیماسول، پافوس، نیکوزیا